Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Hotelu Gaja

 1. Strona główna
 2. Regulamin Hotelu Gaja

REGULAMIN I WARUNKI REZERWACJI

 

Szanowni Państwo,

 

Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w naszym Hotelu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie poniższego Regulaminu, dzięki któremu możemy zapewnić Państwu bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym Hotelu, jednocześnie chroniąc obustronny interes.

 

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin został sporządzony przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ARPIS S.A.  (zwane dalej: Hotel) w celu określenia zasad funkcjonowania Hotelu Gaja i świadczenia usług hotelarskich, zasad dokonywania rezerwacji oraz zakresu odpowiedzialności Stron.
 2. Obie strony (Gość i Hotel) są zobowiązane do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu w momencie rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę. Realizacja usług powinna odbywać się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi w momencie podpisania przez gościa karty meldunkowej, a także poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za zarezerwowane usługi w Hotelu.

 

§2

DEFINICJE

 

 1. Gość –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Usługa – usługi świadczone przez Hotel na podstawie Regulaminu
 3. Hotel -  usługodawca działający zgodnie z Regulaminem

 

 

§3

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 1. Hotel Gaja świadczy swoje usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych Usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Usługodawcy reakcję.

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności  Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży wszelkich starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zmienić pokój lub w inny sposób zrekompensować niedogodności
 2. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie poniższe usługi:
  1. Budzenie
  2. Zamawianie taksówki
  3. Udzielanie informacji dotyczących pobytu, podróży, miasta Poznania,
  4. Przechowanie bagażu,
  5. Usługa Wi-Fi,
  6. Przechowanie wartościowych przedmiotów, wartości pieniężnych oraz dokumentów w sejfie hotelowym ( z zastrzeżeniem § 7, pkt. 6),
  7. Pomoc w zarezerwowaniu biletu na pociąg, pomoc w zebraniu informacji na temat wydarzeń kulturalnych w mieście Poznań podczas pobytu gościa,
  8. Korzystanie z sali bilardowej.

 

 1. Hotel świadczy za dodatkową opłatą poniższe usługi:
  1.  Wynajem miejsc parkingowych (parking monitorowany, niestrzeżony),
  2. Wynajem powierzchni konferencyjnych,
  3. Wynajem kręgielni – opisane w odrębnym regulaminie.

 

 

§4

PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności – Hotel zapewnia możliwość płatności:
  1. Gotówką na miejscu w recepcji
  2. Kartą płatniczą i kredytową na miejscu w recepcji
  3. Przelewem na wskazane w potwierdzeniu rezerwacji konto bankowe w formie przedpłaty
  4. Kartą płatniczą lub kredytową w formie przedpłaty, bez fizycznego użycia karty Gościa (preautoryzacja oraz transakcje MO/TO) – regulowane osobną instrukcją
  5. Hotel akceptuje karty płatnicze: VISA, VISA Electron, MastreCard, Maestro, American Express.

 

 

§ 5

DOBA HOTELOWA

 

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
 3. Gość może prosić o przedłużenie doby hotelowej w dniu wyjazdu lub wcześniejszy meldunek w dniu przyjazdu – realizacja życzenia zależy od dostępności pokoi.
 4. Doba hotelowa nie może zostać przedłużona bezpłatnie.
 5. Przedłużenie doby hotelowej  (ale maksymalnie do godziny 18:00 w dniu wyjazdu) lub chęć zameldowania przed godziną 12:00 (ale maksymalnie o godzinie 10:00 w dniu przyjazdu) podlega opłacie w wysokości 100PLN (stawka może ulec zmianie w zależności od obłożenia w Hotelu – obłożenie powyżej 90% - opłata wynosi 50% stawki dobowej).
 6. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00-6:00 – dotyczy pięter z pokojami hotelowymi.

 

 

§ 6

REZERWACJA, MELDUNEK, ROZLICZENIE POBYTU, WYMELDOWANIE

 

 1. Rezerwacji miejsca hotelowego oraz pozostałych usług można dokonać  osobiście w recepcji, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez system rezerwacji.
 2. Każdy gość ma obowiązek wypełnienia i podpisania karty meldunkowej – jest to warunek integralny zawarcia umowy pomiędzy Gościem a Hotelem.
 3. W pokoju hotelowym mogą przebywać tylko osoby zameldowane na podstawie kart meldunkowych.
 4. O każdorazowym pobycie osób niezameldowanych Gość musi powiadomić recepcję. Recepcja może odmówić wpuszczenia do pokoju osób trzecich.
 5. Osoby niezameldowane, co do których recepcja wyraziła zgodę, mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od 6:00-22:00.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu wyrządzając szkody w mieniu hotelowym lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobranie depozytu lub preautoryzacji katy kredytowej/płatniczej w wysokości 250 PLN/doba w celu zagwarantowania płatności dodatkowych usług lub wyrządzonych szkód.
 8. Rodzaje rezerwacji:
 1. Standardowa – nie wymaga przedpłaty ani gwarancji kartą kredytową/płatniczą, ważna do godziny 18:00 w dniu przyjazdu; jeżeli Gość nie zamelduje się do godziny 18:00 rezerwacja może zostać anulowana bez wcześniejszego informowania Gościa.
 2. Bezzwrotna – wymagana przedpłata 100% lub preautoryzacja kwoty wartości rezerwacji na podanej karcie kredytowej lub płatniczej lub pobranie środków w drodze transakcji MO/TO; rezerwacja bezzwrotna nie podlega anulacji a wniesiony depozyt nie podlega zwrotowi.
 1. Rozliczenie pobytu następuje podczas zameldowania Gościa
 2. Gość ma obowiązek powiadomić o chęci otrzymania faktury podczas meldunku i dokonywania płatności; brak informacji podczas dokonywania płatności skutkuje otrzymaniem jedynie paragonu (Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw)

 

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz zawartych umów z Gościem spowodowane okolicznościami, na które nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 3. Hotel  nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności siły wyższej.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług przez Hotel.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gościa z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie w depozycie zgłoszonych przez gościa przedmiotów wartościowych, wartości pieniężnych, dokumentów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość oraz zbyt duży gabaryt.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu zaparkowanego na parkingu hotelowym lub na miejskiej strefie parkowania.

 

 

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Gość ma obowiązek poinformowania recepcji o nieprawidłowościach w pokoju niezwłocznie po ich zauważeniu – po zameldowaniu się w pokoju Gość powinien sprawdzić wyposażenie pokoju dla ochrony własnych interesów.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Hotelu, wyrządzone przez Gościa lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, jak i osoby odwiedzające Gościa w pokoju hotelowym. Hotel zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa za  szkody po wyjeździe gościa lub wystawienie faktury bez podpisu z odroczonym terminem płatności na dane wskazane w karcie meldunkowej (wycena szkód na podstawie dostępnego w Hotelu spisu wyposażenia lub na podstawie wyceny rzeczoznawcy).
 3. Gość zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wynikających z pobytu podczas meldunku, oraz dodatkowych kosztów powstałych w czasie pobytu podczas wymeldowania.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność za pozostawione bez zabezpieczenia rzeczy wartościowe, wartości pieniężne, dokumenty.
 5. Gość ma obowiązek stosowania zasad wynikających z Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasada zachowania.
 6. Gość oraz osoby, za które jest odpowiedzialny, mają obowiązek respektowania ciszy nocnej.
 7. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego korzystania z usług osobie, która nie przestrzega tej zasady.
 8. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia (z wyjątkiem wydzielonej strefy). Za naruszenie zakazu palenia stosuję się karę pieniężną w wysokości 500PLN oraz w razie konieczności Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów wezwania straży pożarnej – powiadomienie automatyczne poprzez system przeciwpożarowy.
 9. Każdorazowo opuszczając pokój hotelowy Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa drzwi wejściowe do pokoju muszą pozostać zamknięte, a okna i okna balkonowe co najwyżej rozchylone.
 10. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości jak najszybciej zawiadomić o zagrożeniu personel Hotelu  i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru, znajdującą się w każdym pokoju na drzwiach wejściowych do pokoju. Do czasu przybycia straży pożarnej należy postępować zgodnie ze poleceniami pracowników Hotelu.
 11. Zabronione jest stosowanie w pokojach hotelowych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoi takich jak: grzejniki elektryczne, grzałki, kuchenki gazowe i elektryczne.
 12. Dzieci do lat 12 w pokojach oraz pozostałych częściach Hotelu mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych, sprawujących nad nimi opiekę prawną. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe na przedmiotach wyposażenia, urządzeniach technicznych, elementach stałych budynku, dobrach innych Gości powstałe w wyniku działania dzieci.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Gość jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności wynikających z dotychczasowego pobytu, zapłaty za ewentualne zniszczenia i opuszczenia Hotelu. Niestosowanie się skutkuje wezwaniem policji. Jeżeli gość w związku z niestosowaniem się do zasad Regulaminu musi opuścić Hotel a opłacił już całość pobytu, nie otrzymuje zwrotu wynikającego ze skróconego pobytu i musi dodatkowo uregulować zobowiązania wynikające z powstałych szkód.
 14. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie braku uregulowania w terminie płatności za pobyt i świadczone przez Hotel na rzecz Gościa usługi.
 15. Na teren Hotelu nie można wnosić materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych, amunicji, broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

 

 

§ 9

RZECZY POZOSTAWIONE

 

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Gościa a pozostawione w Hotelu po wymeldowaniu.
 2. Jeżeli rzecz pozostawiona zostanie przez pracowników Hotelu odnaleziona będzie przechowywana przez okres 1 miesiąca od dnia wyjazdu Gościa.
 3. Pozostawiona rzecz może zostać do Gościa przesłana tylko i wyłącznie poprzez usługę kurierską, zamówioną przez Gościa, po wcześniejszym poinformowaniu recepcji Hotelu o zamiarze zlecenia odebrania przesyłki przez kuriera z Hotelu.
 4. Rzecz pozostawiona może zostać odebrana osobiście przez wskazaną przez Gościa osobę.

 

 

§ 10

REKLAMACJE

 

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z świadczonymi przez Hotel usługami.
 2. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają obowiązek natychmiast powiadomić recepcję – jeżeli usługa nie zostanie wówczas zagwarantowana na odpowiednim poziomie Gość ma prawo złożyć reklamację na piśmie.
 3. Reklamacja na piśmie powinna zawierać dane Gościa (imię i nazwisko,  adres poczty elektronicznej, numer telefonu), numer zajmowanego pokoju, datę pobytu oraz treść reklamacji).
 4. Hotel rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona w formie pisemnej na podany adres mailowy.

 

 

§ 11

POBYT ZWIERZĄT

 

 1. Za dodatkową opłatą Hotel akceptuje pobyt zwierząt domowych, jednak chęć przyjechania ze zwierzęciem musi być zgłoszona wcześniej.
 2. Opłata za dobę za pobyt zwierzęcia
  1. Zwierzęta małe w klatkach (typu chomik, świnka morska) – 20PLN
  2. Pies i kot (bez względu na rozmiar) – 40PLN
 3. Pozostawione w pokoju pod nieobecność Gościa zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone.
 4. O pozostawieniu psa lub kota (pozostawienie innego zwierzęcia niezabezpieczonego w klatce) należy bezwzględnie powiadomić recepcję a na drzwiach wywiesić informację o niewchodzeniu do pokoju.
 5. Za ucieczki niezabezpieczonych zwierząt z pokoi hotelowych, jeżeli na drzwiach od zewnątrz nie pozostawiono informacji , Hotel nie ponosi odpowiedzialności, a koszty odnalezienia zwierzęcia oraz szkód wyrządzonych przez zwierzę ponosi odpowiedzialny za zwierzę Gość.

 

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Do Państwa dyspozycji przez całą dobę pozostają pracownicy recepcji.
 2. Numer wewnętrzny do recepcji 601.

 

 

§ 13

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Gości oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu oraz na obszarze zewnętrznym objętym monitoringiem jest Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ARPIS S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-579 ul. Przemysłowa 19.
 2. Hotel przetwarza dane w oparciu o udzielone przez Gości zgody:
 1.  W celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych z Gościem
 2. W celach marketingowych
 3. Dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych , tj. dla względów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz mienia poprzez monitoring wizyjny.

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

w wyjątkowej okolicy

Hotel Gaja
ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań

+48 612232001
hotel@gaja-hotel.pl

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne ARPIS S.A., Przemysłowa 19, 61-579, Poznań Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane